Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní prodej zboží


Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní prodej zboží (dále jen „podmínky“) vydává společnost Bubnovi s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 47081, IČ: 09925635, sídlo: Žižkova 1021, 508 01 Hořice.

Článek 1
Předmět a účel těchto podmínek
1. Předmětem těchto podmínek je stanovení obecných smluvních ujednání pro kupní smlouvy uzavírané mezi společností Bubnovi s.r.o. (dále jen „prodávající“) a podnikajícími třetími osobami (dále jen „kupující“).

2. Účelem těchto podmínek je umožnit prodávajícímu a kupujícímu (společně dále jen „smluvní strany“) uzavírat jednoduché a stručné kupní smlouvy.

Článek 2
Prohlášení kupujícího
1. Uzavřením kupní smlouvy kupující

a) bere na vědomí, že jím požadované zboží (dále jen „předmět koupě“) bude teprve vyrobeno třetí osobou v místě mimo hranice Evropské Unie (dále jen „výrobce“);

b) prohlašuje, že jím učiněná či schválená specifikace, vzorek či předloha předmětu koupě neporušuje práva třetích osob, zejména autorská práva, práva k ochranné známce či nezapsanému označení anebo osobnostní práva, a že se neprotiví veřejnému pořádku;

c) prohlašuje, že není spotřebitelem.

2. Kupující nese odpovědnost za pravdivost prohlášení podle odst. 1. Odpovědnost kupujícího podle předchozí věty zahrnuje povinnost na své náklady bránit prodávajícího před nároky třetích osob
a úkony veřejné moci.

 

Článek 3
Dodání předmětu koupě
1. Prodávající objedná předmět koupě u výrobce do 10 (deseti) pracovních dnů od zaplacení zálohy podle čl. 5 odst. 1. Prodávající bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže mu předmět koupě nebude doručen do 3 (tří) měsíců od objednání u výrobce. Kupující bude mít právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže mu předmět koupě nebude doručen do 6 (šesti) měsíců od zaplacení zálohy podle čl. 5 odst. 1.

2. Prodávající doručí předmět koupě kupujícímu prostřednictvím dopravce, kterého zvolí prodávající, do místa určení do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, ve kterém obdrží předmět koupě od výrobce; není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je místem určení sídlo kupujícího. Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem, kdy prodávající předal předmět koupě dopravci podle předchozí věty.

3. Kupující předmět koupě převezme v místě určení kterýkoli pracovní den mezi 9. a 19. hodinou, případně v čase ujednaném smluvními stranami, a písemně potvrdí převzetí předmětu koupě na předložené listině. Poruší-li kupující závazek podle předchozí věty, nebude to mít vliv na počátek běhu lhůt pro oznámení vad podle odst. 4 a prodávající bude mít právo uskladnit předmět koupě na náklady kupujícího.

4. Kupující oznámí prodávajícímu zjevné vady předmětu koupě do 3 (tří) pracovních dnů od převzetí a skryté vady předmětu koupě do 10 (deseti) pracovních dnů od převzetí.

5. Prodávající nese náklady na přepravu předmětu koupě od prodávajícího do místa určení.

6. Kupující nese náklady na přepravu předmětu koupě od výrobce k prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že skutečné náklady na přepravu podle předchozí věty mohou překročit odhad sdělený prodávajícím, a prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

 

Článek 4
Odpovědnost za vady
1. Smluvní strany se dohodly, že v případě včas oznámených vad předmětu koupě, bez ohledu na jejich rozsah a závažnost, kupující bude mít vždy pouze právo na slevu z kupní ceny, nikoli však z ceny přepravy. Sleva z kupní ceny podle předchozí věty bude odpovídat součtu

a) kupních cen všech položek předmětu koupě, jejichž provedení neodpovídá kupní smlouvě nebo vzorku či předloze a které kupující vrátil prodávajícímu v původním stavu;

b) dohodnuté slevě z kupních cen všech položek předmětu koupě, jejichž provedení neodpovídá kupní smlouvě nebo vzorku či předloze a které si kupující i s vadami ponechá.

2. Prodávající neposkytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě nebo jakékoli jeho položky. Je-li z kterékoli položky předmětu koupě či dokladu se k ní vztahujícího zjevné, že výrobce poskytuje záruku za jakost této položky, prodávající poskytne kupujícímu součinnost při uplatnění práv ze záruky u výrobce, sám však závazky z této záruky nepřebírá ani za ně neručí.

 

Článek 5
Kupní cena a cena přepravy
1. Kupující zaplatí prodávajícímu zálohu ve výši 50 % kupní ceny; učiní tak na základě zálohového daňového dokladu vystaveného prodávajícím ve lhůtě splatnosti na tomto daňovém dokladu uvedené, která nebude kratší než 5 (pět) pracovních dnů.

2. Smluvní strany sjednávají cenovou doložku s tím, že rozhodnými náklady jsou ceny veškerých surovin, energií, paliv, práce a nájmů prostor potřebných k vyrobení předmětu koupě, které výrobce oznámí prodívajícímu.

3. Prodávajícímu vzniká právo na zaplacení kupní ceny a na zaplacení nákladů na přepravu podle čl. 3 odst. 6 okamžikem, kdy prodávající předal předmět koupě dopravci podle čl. 3 odst. 2. Kupující zaplatí rozdíl mezi kupní cenou a zaplacenou zálohou podle odst. 1 a náklady na přepravu podle čl. 3 odst. 6 na základě řádného daňového dokladu vystaveného prodávajícím ve lhůtě splatnosti na tomto daňovém dokladu uvedené, která nebude kratší než 10 (deset) pracovních dnů.

4. Nesplní-li kupující řádně a včas závazek podle odst. 1 nebo odst. 3, prodávající bude mít právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Článek 6
Právní jednání, komunikace a doručování
1. Prodávající je oprávněn spoléhat se na to, že osoba, která s ním bude komunikovat z domény kupujícího nebo s odkazem na svůj pracovní poměr u kupujícího, je oprávněna za kupujícího jednat.

2. Smluvní strany budou komunikovat a činit právní jednání především prostřednictvím elektronické pošty.

3. Smluvní strany si budou bez zbytečného odkladu sdělovat změny adresy nebo podrobností elektronického kontaktu; jestliže v důsledku porušení této povinnosti nebude doručení zásilky nebo sdělení úspěšné, má odesílající smluvní strana právo považovat to za vědomé zmaření dojití.

4. Peněžitý závazek se považuje za splněný dnem, kdy byla celá dlužná částka připsána na účet oprávněné smluvní strany.

 

Článek 7
Obecná smluvní ustanovení
1. Kupní smlouvu je možné měnit či rušit pouze písemně způsobem uvedeným v čl. 6 odst. 2.

2. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v kupní smlouvě nebo těchto podmínkách odpovídají toliko jejich vážné a svobodné vůli, pročež se na kupní smlouvu bez dalšího nevztahují jakékoli další obchodní podmínky, užívaná vykládací pravidla, metodické pokyny, stanoviska
a podobně.

3. Žádná smluvní strana není oprávněna postoupit svou pohledávku z titulu kupní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem jejich uveřejnění na internetové adrese prodávajícího.