Ochrana osobních údajů

Poučení o důvěrnosti komunikací a ochraně osobních údajů


My, společnost Bubnovi s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 47081, IČ: 09925635, sídlo: Žižkova 1021, 508 01 Hořice, provozujeme internetové rozhraní www.bubnovi.cz (dále jen „portál“).

Důvěrnost a obsah komunikací


Můžete si nastavit úroveň důvěrnosti elektronické komunikace při návštěvě portálu, přičemž volbou nastavení rozhodnete o udělení souhlasu se zpracováváním jednotlivých kategorií údajů uložených ve Vašem koncovém zařízení (dále jen „cookies“).
Můžete odmítnout souhlas se zpracováváním cookies, aniž byste byli omezeni v možnosti navštívit portál a prohlížet jeho obsah.
Vezměte prosím na vědomí, že využití elektronického formuláře je technicky podmíněno udělením souhlasu se zpracováváním některých kategorií cookies.
Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováváním cookies tím, že změníte nastavení úrovně důvěrnosti elektronické komunikace.
Neodpovídáme za obsah přenášených informací a automaticky dočasně meziukládaných informací, které jste poskytli, ani za ukládání obsahu takových informací.

Zpracování a ochrana osobních údajů


Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace o Vás, pomocí které je možné Vás přímo či nepřímo identifikovat, například jméno, datum narození, identifikační číslo, lokační údaje nebo síťový identifikátor.
Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Své osobní údaje nám sdělíte


a) při prohlížení portálu pouze v případě, že odpovídajícím způsobem nastavíte úroveň důvěrnosti komunikací a v této souvislosti udělíte souhlas se zpracováváním určitých kategorií cookies; bez udělení Vašeho souhlasu uvedeným způsobem ke zpracování cookies nedojde.;
b) ve zprávě, kterou nám zašlete prostřednictvím elektronického formuláře nebo elektronické pošty; odeslání takové zprávy je podmíněno Vaším souhlasem se zpracováváním osobních údajů, který vyjádříte tím, že zaškrtnete příslušné pole;
c) při komunikaci prostřednictvím telefonu nebo elektronické pošty; svůj souhlas se zpracováním tam uvedených osobních údajů udělíte konkludentně tím, že nám své osobní údaje sdělíte.
Vaše osobní údaje budeme jakožto správce osobních údajů zpracovávat
a) automatickým uložením komunikace, ve které nám své osobní údaje sdělíte; v takovém případě budou Vaše osobní údaje uloženy na datovém úložišti, ke kterému budou mít přístup pouze jednatelé naší společnosti a její zaměstnanci, kteří byli náležitě poučeni o povinnostech při zpracovávání osobních údajů;
b) zaznamenáním v případě, kdy nám své osobní údaje sdělíte telefonicky, a následným uložením podle písm. a);
c) shromážděním, strukturováním, seřazením či zkombinováním uložených osobních údajů v případě, že s Vámi uzavřeme jakoukoli smlouvu;
d) zpřístupněním našim poradcům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti a poučeni o zásadách zpracování osobních údajů;
e) vymazáním, jestliže dotčené údaje již nepotřebujeme pro účel, pro který jsou zpracovávány;
f) za účelem komunikace s Vámi a případně za účelem plnění závazků ze smlouvy či smluv, které s námi uzavřete, a dále za účelem plnění povinností podle zvláštních právních předpisů, zejména na úseku finanční správy;
g) na základě Vašeho souhlasu uděleného jedním či více způsoby uvedenými výše;
h) i bez Vašeho souhlasu v případě, že je to nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy či smluv, které s námi uzavřete, nebo pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují, zejména povinností uloženými zvláštními právními předpisy na úseku finanční správy;
i) jen v nezbytné míře a po dobu nutnou pro dosažení některého z výše uvedených účelů;
j) způsobem, který zajistí náležité zabezpečení Vašich osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vezměte prosím na vědomí, že v určitých výše uvedených případech budeme nadále oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, ovšem jen pro výše uvedené účely, které to odůvodňují.

Máte právo požadovat od nás


a) přístup k Vašim osobním údajům; to znamená právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup
k těmto osobním údajům ve formě jejich kopie;
b) opravu Vašich osobních údajů, jestliže jsou nepřesné nebo neúplné; v případě neúplnosti osobních údajů máte právo je doplnit poskytnutím dodatečného prohlášení;
c) výmaz Vašich osobních údajů, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a současně neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo tehdy, jestliže Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně, případně byly shromážděny v souvislosti
s nabídkou služeb informační společnosti;
d) omezení zpracování Vašich osobních údajů, jestliže popíráte jejich přesnost, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, nebo v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a Vy namísto jejich výmazu podle písm. c) žádáte omezení jejich použití, anebo tehdy, jestliže Vaše údaje již nepotřebujeme zpracovávat, nicméně Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
e) Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, za účelem předání těchto údajů jinému správci.
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.